Privaatsuspoliitika

Akubens Koolitus OÜ
Privaatsuspoliitika
______________________________________________________________________
Täiskasvanutele ja koolilapsele koolituste  korraldaja Akubens Koolitus OÜ järgib isikuandmete töötlemisele kehtivaid õigusakte:
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, mis käsitleb inimese õiguseid ja asutuste õiguseid ja kohustusi seoses isikuandmete kaitsega,
isikuandmete kaitse seadus ja
avaliku teabe seadus.

 

Isikuandmed
Akubens Koolitus OÜ töötleb ja  kogub järgmiseid isikuandmete liike:
 • isiklikud andmed (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood)
 • kontaktandmed ( telefoninumber, e-posti aadress)
 • kogutavad andmed ei sisalda delikaatseid isikuandmeid
Isikuandmete töötlemise eesmärk
Akubens Koolitus OÜ-l on kohustus töödelda kliendi isikuandmeid, tuginedes Isikuandmete kaitse seadusele ja teistele õiguslikele alustele, kui on vaja:
 • luua kliendiga lepinguline suhe või täita kliendiga sõlmitud lepingut
 • korrektselt dokumenteerida kliendi või tema alaealise lapsega õiguslikke suhteid õppeprotsessi või projekti raames
 • edastada klinedi isikuandmeid kolmandatele isikutele, sh Eesti Töötukassa’le, ettevõtetele
 • kaitsta kliendi elulisi huvisid
 Isikuandmete töötlemise kord ja viis
Akubens Koolitus OÜ kasutab organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid isikuandmete kaitseks juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest.
 • Isikuandmete kogumise ja töötlemise eest vastutab ettevõtte juhataja.
 • Isikuandmetega tegeleb üksnes ettevõtte juhataja.
 • Isikuandmete käitlemine ei kuulu ettevõttes töölepinguga töötaja kohustuste hulka.
  Isikuandmeid
 • salvestavad failid on kaitstud parooliga, millele on ligipääs vaid ettevõtte juhatajal
 • võetakse vastu ja töödeldakse ainult õppetöö parema korraldamise eesmärgil
 • Akubens Koolitus OÜ säilitab kliendi andmeid niikaua, kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks, eeskätt Töötukassa kui lepingupartneriga andmetevahetamise ning aruandluse eesmärgil.
Klientide kui andmesubjektide õigused:
 • saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid
 • parandada ebaõigeid isikuandmeid või muuta neid, kui isikuandmed on   muutunud

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda ettevõtte poole telefonil 51968621 või e-posti aadressil: info@akubens.ee