Koolituse kvaliteedi tagamise alused

Kinnitatud
Akubens koolitus OÜ juhataja käskkirjaga
№ 02/07-2016, 18.07.2016

Akubens Koolitus OÜ (Reg nr 10656977)
Koolituse kvaliteedi tagamise alused
________________________________________________________________________
 1. Üldsätted
1.1. Akubens Koolitus OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud  tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.2. Akubens Koolitus OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, “Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise  juhendmaterjal täiskasvanute  täienduskoolitusasutustele“, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.
1.4. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega juhindub koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2.     Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kiidetud juhendmaterjalist. Keeltekooli õppekavad on vastavuses EN keelestandardis sätestatuga.
2.2. Keeltekooli poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse lühitutvustuse juures.
2.3. Keeltekooli õppekavas sätestatakse järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp ja õppekeel
7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
9) õppe sisu;
10) õppekeskkonna kirjeldus;
11) õppemeetod;
12) õppematerjalide loend;
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
2.4. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada paremaid tulemusi ja püstitatud õppeeesmärgid.

3.     Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Akubens Koolitus OÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus ning nad on aktiivselt tegevad olnud õppetöös. Seetõttu on neil suur koolitusalane kogemus ja teadmine mitmesugustest kehtivatest nõuetest riigikeele oskamise vallas. Koolitusasutusel on koolitajate kohta olemas CV ning erialased diplomid.
3.2. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.
3.3. Õpetajad teevad õppetöö käigus perioodiliselt edasijõudmisteste, et kontrollida materjali omandamist.

4.     Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1. Kõik kursused on kooli kodulehel vähemalt 2-3 nädalat enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda läbi kodulehel oleva ankeedi või telefoni teel.
4.2. Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust Keeltekooli juhataja poolt selgitamaks välja õppeeesmärgid ja koolitusvajadused.
4.3. Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult sarnaste õpivajaduste alusel. Kursusele registreerujad saavad testida oma  keeleoskust enne registreerimist internetikeskkonnas testtest.ee.
4.4. Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta: ajakava, koolitusruumide ja õppematerjalide kohta, aga ka  transpordivõimaluste kohta. Infot saab nii suuliselt kui ka kirjalikult, vastavalt vajadusele.
4.5. Koolituse jooksul luuakse õppimist toetav ja motiveeriv keskkond.
4.6. Õppeklassid asuvad Tallinnas, Narva mnt 7-625, 626, 644 (16, 25, 36 m2). Lisaks kasutatakse ühekordselt renditavaid õppeklasse. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase tehnikaga. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppevormide kasutamist. Õppeklassis on võimalus kasutada internetiühendust.
4.7. Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal.
4.8. Akubens Koolitus OÜ tagab igale koolitusel osalejale võimaluse värskendada end kohvi või teega.
4.9. Koolitusrühmade suurused on erinevad. Need sõltuvad koolituse sisust ja nõudlusest. Eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.
4.10. Keelekoolituse läbiviimiseks on loodud õppimist toetav keskkond kontakt- ja distantsõpet.
4.11 Vajadusel võidakse kursuse kestel teha klientide seas küsitlusi, et saada parem ülevaade nii klientide vajadustest kui ka õppe edenemisest. 

5.     Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1. Peale igat koolitust küsitakse osalejatelt tagasisidet. Lisaks annavad kursuslased õppetööle hinnangu oma õpitulemuste ja eksamite tegemise tulemuslikkuse läbi. Keeltekool suhtub tähelepanuga kõikidesse ettepanekutesse, mida kursustel osalejad on teinud, parendades jätkuvalt nii õppe sisu kui ka korraldust.
5.2. Tagasisidelehtede koondid salvestatakse järelduste tegemiseks.
5.3. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt.
5.4. Akubens Koolitus OÜ juhataja ja õpetajad analüüsivad saadud tagasisidet ning tegelevad süsteemse sisehindamisega. Vajadusel muudavad kursuse sisu või täiendavad korraldust. Tulemusi võrreldakse enda seatud eesmärkidega. Perioodiliselt tehakse võrdlusuuringuid.
5.5. Juhul kui tagasiside õpetaja tegevuse kohta on negatiivne, lõpetatakse koostöö õpetajaga.
5.6. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele § 6.