Eesti keele B2-tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus (grammatika, lühikursus 32 t). ÕPPEKAVA.

 

Eesti keele B2-tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus (grammatika, lühikursus 32 t). ÕPPEKAVA.

 

Koolituse nimetus: Eesti keele B2-tasemele täiendõpe, grammatikaosa. Individuaalõpe.
*
Õppevorm: individuaaltunnid.
Õppekogumaht (akadeemilistes tundides): 32 akadeemilist tundi (8 tundi kontaktõpet ja 24 tundi iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).
*
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Kursuslastele, kellel on vaja peale B2-tasemekursuse läbimist korrata kirjutamisosa.
Õppe eesmärk
 • Kursuslastele, kellel on vaja B2-tasemekursuse täiendõpet: riikliku keeleeksami kirjaliku osa sooritamiseks.
 • Täiendada ametialase eesti keele oskust B2-tasemel.
Keelestruktuuride (sõnad+grammatika) kasutamine
 • Ühendverbid
 • Ühendid tuumverbidega
 • Lihtminevik
 • Enneminevik
 • Tingiva kõneviisi minevik
 • Verbi käändelised vormid
 • Käänete ja kaassõnafraaside funktsioonid
 • Modaalsus
 • Rektsioon
 • Sihitis
 • Sõnajärg
 • Õigekiri
Õppetegevused osaoskuste kaupa
Kirjutamine
 • Isiklikud ja mitteametlikud kirjad
 • Poolametlikud kirjad (avaldused, seletuskirjad, järelepärimised, kaebused, ettepanekud, tänukirjad jm)
 • Esseed
 • Analüüsid (nt graafiku andmete põhjal)
Iseseisev töö
Õppijad täidavad paralleelselt õppetundidega pidevalt iseseisvaid ülesandeid väljaspool klassiruumi. Iseseisev töö hõlmab suuliste ja kirjalike koduülesannete ettevalmistamist kogu kursuse jooksul, uudiste vaatamist, kuulamist ja lugemist. Sa Õppetööd toetavad e-õppe keskkond ja interaktiivsed e-õppe materjalid. Samuti täidetakse internetipõhiseid keelteste ja töötatakse internetipõhise keeleõppeprogrammiga. Iseseisvaid töid arutatakse õppetundides ja õpetaja annab neile tagasisidet ning abistab õppijaid vajaduse korral.
Õppematerjalid
Akubens Koolitus õpetajate koostatud vihik “ Grammatikaharjutused”, R. Kallas «Kõik on korras».
Väljastatakse: Tõend.