Eesti keele B1-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega. Täiendõpe (kirjutamis- ja rääkimisosad). Individuaalõpe.

ÕPPEKAVA.
Koolituse nimetus: Eesti keele B1-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega. Täiendõpe (kirjutamis- ja rääkimisosad). Individuaalõpe.

Õppevorm: individuaaltunnid.
Õppekogumaht (akadeemilistes tundides): 260 akadeemilist tundi (76 tundi kontaktõpet ja 184 tundi iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).

Õppe eesmärk
Kursuslastele, kellel on vaja B1-tasemekursuse täiendõpet: täiendada üld- ja ametialase eesti keele oskust. B1 tasemeeksamiks ettevalmistav.

Õpiväljundid

• Suudab üldjoontes jälgida lühikest otsesõnalist juttu tuttaval teemal ning mõistab olulisemat ka pikemast kirjakeelsest jutust, kui räägitakse tavapärasest aeglasemalt.
• Suudab lugeda lühemaid tekste erinevatel teemadel, on võimeline mõistma ka pikemate tekstide peamist mõtet, kui teema on talle oluline või tuttav.
•Tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades.
• Oskab rääkida endale tähtsatest asjadest ka natuke nõudlikumates olukordades.
• Oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid üldsõnalisi tekste, isiklikke kirju ja teateid ning anda edasi uudiseid.

 Keelestruktuuride (sõnad+grammatika) kasutamine

 • Üldmõistete väljendamine (objektid ja mõisted, tegevused ja protsessid, omadused ja seisundid, hulk ja määr, aeg ja ruum, suhted ja seosed)
 • Sõnade ülem- ja alammõisted
 • Sünonüümid ja antonüümid
 • Ühendverbid
 • Tuumverbid
 • Sarnassõnad
 • Sõnaühendid
 • Liikumisverbid
 • Modaalverbid
 • Produktiivsed liited
 • Olevik ja lihtminevik
 • Täisminevik
 • Käänete põhifunktsioonid
 • Ainsus ja mitmus
 • Sagedased taga- ja eessõnafraasid
 • Omadus- ja määrsõnad
 • Arvsõnad
 • Asesõnad
 • Umbisikuline tegumood
 • Õigekiri
 • Hääldus

Keelestruktuurid omandatakse keele osaoskuste kaudu. Seletusi antakse vajaduse korral ja vastavalt õppijate vastuvõtuvõimele. Struktuurid ei ole seotud konkreetsete teemadega, vaid neid omandatakse selle järgi, kuidas nad tasemekohases loomulikus keeles esinevad. Samade struktuuridega tegeldakse korduvalt eri teemade juures, mis tagab nende parema omandamise. Paljud struktuurid korduvad ka eri tasemetel, osa struktuure lisandub taseme tõustes. Taseme tõustes muutub struktuuride kasutamine keerukamaks, sujuvamaks ja korrektsemaks, kuid see ei toimu lineaarselt. Raskusi valmistavate struktuuride harjutamiseks kasutatakse vajaduse korral ka kommunikatiivseid sõnavara-grammatikaharjutusi.

Rääkimine
Dialoogid eri suhtlussituatsioonides (teeninduses, kaubanduses, huvialadega seotud, tööalased, sõprade ja sugulastega jne)
Probleemide lahendamine
Kaaslastega arutamine, kokkulepete saavutamine
Juhtumite kirjeldamine
Juhiste andmine
Asjade, objektide, inimeste kirjeldamine
Kogetust jutustamine
Telefonikõnede pidamine
Põhiliste keelefunktsioonide väljendamine
Vestluse algatamine ja juhtimine
Keeleoskuslünkade ületamine
Kirjutamine
Isiklikud ja mitteametlikud kirjad
Poolametlikud kirjad (avaldused, seletuskirjad, järelepärimised, ettepanekud, jm) Sõnumid ja teated
Kuulutused ja avaldused
Ankeedid

Õppemeetodid
Kursus toimub kommunikatiivse ja ülesandepõhise õppemeetodi järgi: aktiivse tegevuse kaudu omandatakse suhtluspädevused ning selleks vajalik sõnavara ja keelestruktuurid. Tundides kasutatakse kõiki osaoskusi tasakaalustatult arendavaid ülesandeid, tehakse rollimänge ja ülesandeid keelekeskkonnas, kasutatakse mängulisi elemente, mis vähendavad õpipinget ja tõhustavad õpiprotsessi. Arendatakse mõtlemisoskust ja õpioskusi. Õppematerjalidena kasutatakse võimalikult palju aktuaalseid autentseid materjale.

Iseseisev töö
Õppijad täidavad paralleelselt õppetundidega pidevalt iseseisvaid ülesandeid väljaspool klassiruumi. Iseseisev töö hõlmab suuliste ja kirjalike koduülesannete ettevalmistamist kogu kursuse jooksul, uudiste vaatamist, kuulamist ja lugemist. Sa Õppetööd toetavad e-õppe keskkond ja interaktiivsed e-õppe materjalid. Samuti täidetakse internetipõhiseid keelteste ja töötatakse internetipõhise keeleõppeprogrammiga. Iseseisvaid töid arutatakse õppetundides ja õpetaja annab neile tagasisidet ning abistab õppijaid vajaduse korral.
Õppematerjalid
Akubens Koolitus õpetajate koostatud vihikud “ Grammatikaharjutused”, «Küsimused ja vastused. Eesti kõnekeel».

Väljastatakse: Tunnistus või tõend.