Eesti keele B2-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega. Täienduskoolitus (individuaalõpe). Grammatikaosa, lühikursus 102 t. ÕPPEKAVA.

Õppevorm: individuaaltunnid.
Õppekogumaht (akadeemilistes tundides): 102 akadeemilist tundi (34 tundi kontaktõpet ja 68 tundi iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades).
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Kursuslastele, kellel on vaja peale B2-tasemekursuse läbimist korrata kirjutamisosa.
Õppe eesmärk
Kursuslastele, kellel on vaja B2-tasemekursuse täiendõpet: riikliku keeleeksami kirjaliku osa sooritamiseks.
Täiendada ametialase eesti keele oskust B2-tasemel.
Keelestruktuuride (sõnad+grammatika) kasutamine
Ühendverbid
Ühendid tuumverbidega
Lihtminevik
Enneminevik
Tingiva kõneviisi minevik
Verbi käändelised vormid
Käänete ja kaassõnafraaside funktsioonid
Modaalsus
Rektsioon
Sihitis
Sõnajärg
Õigekiri
Õppetegevused osaoskuste kaupa
Kirjutamine
Isiklikud ja mitteametlikud kirjad
Poolametlikud kirjad (avaldused, seletuskirjad, järelepärimised, kaebused, ettepanekud, tänukirjad jm)
Esseed
Analüüsid (nt graafiku andmete põhjal)
Iseseisev töö
Õppijad täidavad paralleelselt õppetundidega pidevalt iseseisvaid ülesandeid väljaspool klassiruumi. Iseseisev töö hõlmab suuliste ja kirjalike koduülesannete ettevalmistamist kogu kursuse jooksul, uudiste vaatamist, kuulamist ja lugemist. Sa Õppetööd toetavad e-õppe keskkond ja interaktiivsed e-õppe materjalid. Samuti täidetakse internetipõhiseid keelteste ja töötatakse internetipõhise keeleõppeprogrammiga. Iseseisvaid töid arutatakse õppetundides ja õpetaja annab neile tagasisidet ning abistab õppijaid vajaduse korral.
Õppematerjalid
Akubens Koolitus õpetajate koostatud vihik “ Grammatikaharjutused”, R. Kallas «Kõik on korras».
Väljastatakse: Tõend.