Õppekorraldus

RUS  (vene keeles)
Kinnitatud
Akubens koolitus OÜ juhataja käskkirjaga
№ 01/04-2016, 27.04.2016
Viimati uuendatud 14.04.2023
(№ 01/04-2023, 17.04.2023)

Akubens Koolitus OÜ (Reg nr 10656977)
Õppetöö korraldus
___________________________________________________________________________

I. Üldalused
1.1 Käesolev dokument on aluseks õppetöö korraldamisele Akubens Koolitus OÜ-s.
Õppekavarühm: võõrkeeled ja kultuur.
Õppeasutuse EHISe ID: 9012
Õppeasutuse liik: täienduskoolitusasutus
Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täiendkoolituse läbiviimiseks. HTM kantsleri käskkiri 1.1-3/16/131, 16.07.2016.

1.2 Akubens Koolitus OÜ tegevuse aluseks on:
 Täiskasvanute koolituse seadus, 18.02.2016
 Haridus- ja teadusministri 19.06.2015 määrus nr 27 „Täienduskoolituse standard“
 Keeleseadus
 Lisaks lähtub Akubens Koolitus OÜ kursuste korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.  Nõuded eesti keele oskusele
1.3 Õppetöö toimub eesti, inglise või vene keeles.
1.4 Asjaajamiskeel koolis on eesti keel.
1.5 Õppetöö kinnitab Akubens Koolitus OÜ juhataja.

II. Õppe korraldamise alused

1. Õppe tasemed, keeleoskuse tasemed
1.1 Akubens Koolitus OÜ korraldab täiskasvanutele ja kooliõpilastele suunatud vabahariduslikku täiendkoolitust võõrkeelte õpetamisel. Kool korraldab А2-, B1-, В2- ja C1-taseme eesti keele kursuseid ning kursuseid tasemeeksami sooritamiseks tasemetele alates A2 kuni C1.
1.2 Tasemeõppes ettekirjutused
Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine, HTM, 2007 
 EESTI KEELE OSKUSE JA KASUTAMISE NÕUDED: Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/123042013011?leiaKehtiv
2. Kursuste toimumise aeg
2.1 Õppetöö toimub kursustena aastaringselt.
2.2 Õppetöö toimub päevastel ja õhtustel kursustel.
3. Õppekava
 õppekava nimetus;
 õppekavarühm;
 õppeesmärk;
 õpiväljundid;
 õppekava koostamise alus;
 sihtgrupp;
 õppekeel;
 õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 õppe sisu;
 õppekeskkonna kirjeldus;
 õppemeetod;
 õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
4. Õppetöö
4.1 Õppetöö aluseks on töö klassis vastavalt tunniplaanile. Lisandub iseseisev töö. Kursuse lõpetamise tähtaegade määramisel arvestatakse tasemeeksamite kuupäevadega.
4.2 Iseseisev töö ja õppepraktika on kursuse kohustuslikud osad. Need toimuvad kursuse õpetaja juhendamisel.
4.3 Klassiõppe ja iseseisva õppetöö ulatus lähtub konkreetsest kursusest ning esitatakse enne kursuse väljakuulutamist.
4.4 Kursuse kestel kontrollitakse kursuslaste teadmisi.
4.5 Klient tõendab oma osalemist õppetöös kas tavaallkirjaga või andes igakuiselt vastavale digitaalsele dokumendile digiallkirjaga.
4.6 Õppetöö vormid: veebiõpe Zoomis, kontaktõpe klassis (Narva mnt 7), kombineeritud õpe (rööbiti klassis ja Zoomis samaaegselt).
4.7 Veebiõppe tunniks Zoomis saadetakse õpilastele e-posti teel kutseks olev link ning teave, kuidas seda kasutada. Lisatud on ka õppe kokkuvõte.
4.8 Zoomi sisenedes näeb klient teavet tunni automaatse salvestamise kohta. Salvestused jäävad üksnes kooli juhtkonna valdusse ega kuulu levitamisele. Kool on järgib isikuandmete kaitse seaduses sätestatut. Isikuandmed on erinevat laadi andmed, mis võivad kokku kogutult tuua kaasa konkreetse isiku üheselt tuvastamise. Salvestuste olemasolu võimaldab kinnitada nii tunni toimumist kui ka õppe kvaliteeti. Lisaks on tunnist puudunul võimalik õpet hiljem järele vaadata koolis.
4.9 Õppekomplekt võidakse saata kliendile ka posti teel vastavasse postiautomaati.
4.10 Õpilaste võimekus on erinev ja seetõttu otsustatakse õppel vaheaegade sagedus ja pikkus õppegrupi siseselt vastavalt vajadusele. Õpilased võivad paluda puhkepausi (näiteks enese turgutamiseks kohviga). Samal ajal saab õpetaja kasutada aega küsimustele vastatamiseks.
4.11 Pakume kursusi keeletaseme omandamiseks ja LIITÕPET, mis ühendab endas mitut kursust. Täpsem selgitus on SIIN

5. Tunniplaan

5.1 Kõik kursused on keeltekooli kodulehel välja, vähemalt 2-3 nädalat enne kursuse toimumise algust. Tunniplaan (KOOLITUSKALENDER) koostatakse mitte hiljem kui 7 tööpäeva enne kursuse algust ning on otseselt seotud kursuse läbiviimisega. 
5.2 Tunniplaani võib muuta kokkuleppel kursuslastega. Muutustest tuleb teatada vähemalt 7 tööpäeva ette.
5.3 Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab juhataja.
6. Õppetund
6.1 Õppetunni pikkuseks on 45 minutit.
7. Kursustele registreerimine
7.1 Eelregistreerimine:
 kodulehel: www.akubens.ee alljaotuses «Регистрация»
 meili teel: info@akubens.ee
 tulla kohale aadressil: Narva mnt 7-625, Tallinn
 telefoni teel: 51 96 8621, 661 6421, 657 8233
7.2 Õppelepingu sõlmimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument.
7.3 Registreerija andmed: nimi, telefoni number ja e-post, isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele § 6.
7.4 Enne kursuse algust peetakse iga õppijaga vestlus ja tehakse test või online-test, et määratleda tema teadmiste tase ja vajadused, tutvustatakse õppe läbiviimise korda ja tunniplaani, õppelepingut ja maksetingimusi.
8. Õpperühma moodustamine
8.1 Kursuste komplekteerimine toimub õppijate keeleoskuse järgi.
8.2 Tavagrupi suurus on 7-11 inimest, minigrupi suurus on 4-6 inimest, väikegrupi suurus 2-3 inimest ja individuaalõpe.
8.3 Juhul, kui õpperühma ei õnnestu õppijate vähese arvu tõttu moodustada, võidakse teha muudatusi kursuse läbiviimise ajas.
8.4 Akubens Koolitus OÜ jätab endale õiguse õpperühma mittetäitumisel kursus ära jätta või kursust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Kursuse ära jäämisel makstakse õppetasu tagasi. 
8.5 Avatud koolituste õppekavad avalikustatakse kodulehel.
8.6 Kursuste kalendris on: tunniplaan, kursuse kestvus, kursuse maht ja maksumus, koolitajate nimed, vabade kohtade olemasolu.
8.8  Vabadele kohtadele toimub täiendav vastuvõtt, millest teavitame KOOLITUSKALENDERIS.
8.8 Selleks et otsustada, kas õpilane saab liituda kursusega, viime läbi vestluse ja tutvustame õppematerjale. Maksta tuleb tundide eest õppima asumisest kuni kursuse lõpuni.
8.9 Kliendiga sõlmitakse õppeks leping temale arusaadavas vene keeles.
9. Õpingute alustamise tingimused 
9.1 Akubens Koolitus OÜ ja õppija (eraisik või klientfirma töötaja) sõlmivad koolituslepingu, millele kantakse kursuse nimi, koolituse toimumise aeg, kestus, koht, õppetingimused, õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused.
9.2 Akubens Koolitus OÜ esitab kursuslasele arve või makselepingu, mis tuleb tasuda enne kursuse algust.
9.3 Kursuslane võib läbida õppekava osaliselt, mis fikseeritakse õppelepingus.
9.4 Kursusele tuleku eeltesti tulemuste kohaselt määratakse õpilase teadmiste tase. 
See tase võib olla:
a) madalam, kui kursusel osalemiseks tarvilik
b) jõukohane kursuse läbimiseks
c) osaliselt kursusel õpetatavaga kattuv, mis tähendab, et õpilane on eelnevalt iseseisva töö käigus läbinud osa kursuse õppematerjali.
Testi tegija määratleb, mitu õppetundi kursusest on õpilane läbinud enne kursusele asumist iseseisva töö käigus. Kursuse läbimisel võetakse arvesse testi tulemused.
Kui õpilane tuleb kursusele pärast kursuse algust, on eelduseks tema vastav teadmiste tase, mis peab olema kõrgem, kui kursusega alustanutel. Sel juhul on auditoorsete õppetundide arv väiksem ning koondaruandes lahutatakse kursuse auditoorsete õppetundide arvust eelnevalt läbitud iseseisvalt õpitud õppetundide arv ning seesama arv liidetakse vastavalt kursuse iseseisvate õppetundide arvule. Kursuse õppetundide koguarv jääb muutumatuks.
Kui õpilane on omandanud kogu kursuse materjali, on tal ka õigus saada vastava tasemega teadmisi kinnitav tunnistus kursuse läbimise kohta. Tunnistuse saamise vormiline tingimus on kursuse õppetundides käimine vähemalt 75% ulatuses.
10. Kursuslase õigused
10.1 Tutvuda enne kursuse algust õppekava, õppekorralduse ja sisekorra reeglitega.
10.2 Osaleda kursuse õppetöös ja teadmiste kontrollis.
11. Kursuslase kohustused
 Käia õppetundides vastavalt tunniplaanile ning teha kodutöid
 Teavitada kursuse läbiviijat puudumisest. Puudumised registreeritakse.
 Tasuda kursuse maksumus täies ulatuses.
 Suhtuda heaperemehelikult nii kursuse kui ka hoone omaniku varasse
 Kursusekaaslastega ning õpetajaga suheldes jääda viisakaks ja mõistvaks
12. Akubens Koolitus OÜ õigused
12.1 Teha vastavalt vajadusele õppekorralduslikke muudatusi tunniplaanis, klassiruumides, õpetaja asendamises, õpperühma koosseisus (sealhulgas suurendada õpperühmas õppijate arvu kuni 12-ni).
12.2 Arvata õppija välja õpperühmast, kui ta ei täida koolituslepingu tingimusi (puudub põhjust teatamata õppetundidest rohkem kui 5 korda, ei tasu õppe eest, ei osale õppes õppeprotsessis, käitumine ei vasta üldnormidele, mistõttu segab õppetööd).
13. Akubens Koolitus OÜ kohustused
 viia läbi kursusel õppetöö täies ulatuses
 täita koolituslepingut
 luua õppe läbiviimiseks vajalikud tingimused
 registreerida tundidest osavõtt
 tagada kursusele õppevahendid
 tagada kursusel vajalik õpetaja oskuste tase
 hinnata kursuslase poolt omandatut ning kursuse läbides anda kursuslasele tõend või tunnistus.
Õppega seotud kitsaskohtade ilmnemisel aitab Keeltekool kõigiti kaasa lahenduste leidmisele.
Näitab, kuidas Zoomi programmi kasutada, vajadusel abistab individuaalselt.
Näitab, kuidas tunnis kohalolu digitaalse allkirjaga kinnitada.
Näitab, kuidas tasemeeksami tegemiseks end kirja panna.
14. Kursuse läbimine ja väljastatavad dokumendid
14.1 Kursus loetakse läbituks kui:
 kursuslane on osalenud kursuse õppetöös
 kursuslane on tasunud täiel määral kursuse eest
 kursuslane on läbinud teadmiste omandamist kinnitavad testid ja kursuse eksami
14.2 Tunnistus väljastatakse kursuslasele, kes on osalenud vähemalt 75% õppetundides, teadmiste kontroll on kinnitanud kursuse põhiosa teadmiste ja oskuste omandamist.
14.3 Tõend väljastatakse, kui õppetundide külastatavus on väiksem kui 75%, teadmiste kontroll näitab vajalike teadmiste ja oskuste osalist omandamist või pole läbitud kõiki kursuse teadmiste ja oskuste omandamist kinnitavaid teste.
Tõend väljastatakse (õppija soovil), kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.
14.4 Akubens Koolitus OÜ peab arvet väljastatud dokumentide ning testitulemuste kohta.
14.5 Tunnistusele või tõendile märgitakse järgmised andmed:
 tõendi või tunnistuse number;
 õppija nimi ja isikukood;
 koolituskeskuse nimi ja registrinumber;
 koolituse nimetus ja õppekava nimetus;
 omandatud õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid — õppekava alusel
 täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
 hindamise tulemused;
 tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 koolitajate nimed;
14.6 Tunnistuse ja tõendi allkirjastab Akubens Koolitus juhataja ja koolitaja.
14.7 Tunnistusi ja tõendeid väljastatakse ka elektrooniliselt digiallkirjastatult.
15. Tasumiskohustus
15.1 Koolitusleping vormistatakse kas paberil või elektroonselt.
15.2 Õppetasu sõltub kursuse õppetundide arvust ja õppegrupi suurusest. Kursuse õppetasule lisandub õppematerjali maksumus.
15.3 Kursus võidakse läbi viia väiksemas õppegrupis ja suurema tasu eest, kui suuremat õppegruppi ei õnnestu moodustada.
15.4 Kursuse eest on võimalik tasuda ka osadena. Sellisel juhul koostatakse osalejale osamaksegraafik, mille alusel toimub tasumine.
15.5 Tasuda saab pangaülekandega vastavalt esitatud arvele või sularahas.
15.6 Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
15.7 Koolituslepingul näidatud maksetingimuste mittetäitmisel võib võlasumma sisse nõuda.
15.8 Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.
15.9 Maksmisega hilinemisel on Koolitajal õigus nõuda Õppijalt viivist 0,05% päevas tähtajaks tasumata jäänud summast vastavalt esitatud arvele.
15.10 Soodustused (soodustused liidetakse)
• kursuse eest tasumisel ettemaksuna ühes osas on soodustus 5%
• kursuse läbinu jaoks on järgmisel kursusel soodustus 5%.
• peresoodustus on 5% iga samast perest kursusel osaleja kohta
• eripakkumiste korral soodustused ei kehti
16. Kulude hüvitamine
16.1 Kursuslasel on õigus koolituskulud oma tuludeklaratsioonist maha arvata (Tulumaksuseadus §26), selleks saadab Akubens Koolitus OÜ kursuslase vastavad andmed Maksu- ja Tolliametisse (INF3).
16.2 Tasemeeksami kulutuste riiklikku kompenseerimise kohta on avaldab infot Haridus- ja Noorteamet  https://harno.ee/
17. Kursusest loobumine
17.1 Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitus- ja nõustamiskeskuse töötajat kirjalikult paberkandjal või e-kirja teel.
17.2 Kursusel osalemise loobumisest teatamisel kuni 3 päeva enne kursuse algust tagastatakse 100% õppetasust.
17.3 Kursusest loobumise teatamisel 2 päeva enne kursuse toimumist tagastatakse 90% õppetasust (10% n kursuste korraldamise kulud).
17.4 Kursusest loobumise teatamisel vähem kui 1 päev enne kursuse toimumise algust õppetasu ei tagastata.
17.5 Koolituselt puudumist või koolituse katkestamist ei tasaarveldata.
18. Kursuse katkestamine
18.1 Kursuse katkestamisest tuleb koolitajat teavitada paberkandjal või elektroonselt vähemalt 7 tööpäeva ette.
18.2 Kursusetasu tagasi ei maksta, kuid kursuslasele luuakse võimalus õpinguid jätkata mõnes teises õppegrupis.
19. Teadmiste hindamine
19.1 Kursuslase teadmisi hinnatakse kontrolltööde ning testidega 100% skaalal.
19.2 Tunnistus täiendusõppe läbimise kohta väljastatakse juhul, kui täiendusõppe käigus toimus õpiväljundite saavutatuse hindamine ja õppija need saavutas.
19.3 Tasemeõppe tulemusi hinnatakse kursustel. Keeleoskuse ametliku tunnistuse väljastas
Haridus- ja Noorteamet vastavalt kursusel osalenu poolt sooritatud keeleeksami objektiivsetele tulemustele.
20. Tasemeeksamile registreerimine
20.1 Eksamile registreerimise korra määrab Haridus- ja Noorteamet https://harno.ee/
20.2 Eksamile peab õpilane registreeruma iseseisvalt.
21. Õpetajad
21.1 Kooli õpetajatel on vajalik kvalifikatsioon kursuste tulemuslikuks läbiviimiseks.
22. Õppetöö tulemuste tagamine
22.1 Kursuste korraldamisel tugineb koolitaja pikaajalistele kogemustele ja õpetajate erialaoskustele.
22.2 Kursuste korraldaja osaleb perioodiliselt seminaridel, kus tutvustatakse õppetöö seadusandlikku külge ja tasemeõppe nõudeid.
22.3 Kursuste korraldaja saab jooksvalt tagasisidet nii kursuse käigu kui ka lõplike õppetulemuste osas (Tagasisideleht).
22.4 Kursusel toimuvad arutelud nii õppekeskkonna kui ka õpitulemuste kohta.
22.5 Koolituse korraldamise jooksul analüüsime saadud tagasisidet ning vajadusel kõrvaldab korraldaja väljatoodud puudused.
23. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
23.1. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-post, telefon. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.
23.2 Isikuandmeid ei jagata kellegi teisega ega pakutava teenuse teavet. Andmeid kasutatakse ainult teenuse parendamiseks ja seda ei kasutata kunagi turunduslikel eesmärkidel.
23.3 Isikuandmete kogumise ja töötlemise eest vastutab ettevõtte juhataja.
Isikuandmeid salvestavad failid on kaitstud parooliga, millele on ligipääs vaid ettevõtte juhatajal.
23.4 Isikuandmeid võetakse vastu ja töödeldakse ainult õppetöö parema korraldamise eesmärgil.
23.5 Isikuandmetega tegeleb üksnes ettevõtte juhataja. Isikuandmete käitlemine ei kuulu ettevõttes töölepinguga töötaja kohustuste hulka.
23.6 Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
24. Vaidluste lahendamise kord
24.1 Kooli ja õppija vahel tekkinud eriarvamused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.