Eesti keel. Õppekava A2.

Kinnitatud
Akubens koolitus OÜ juhataja käskkirjaga
№ 01/06-2016, 15.06.2016
OÜ Akubens Koolitus 
KOOLITUSKAVA  A2
___________________________________________________________________________
1. Täienduskoolitusasutuse nimetus
OÜ Akubens Koolitus
2. Õppekava nimetus
Eesti keele A2-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega
3. Õppekavarühm
Võõrkeeled ja -kultuurid, eesti keel võõrkeelena
4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides)
250 akadeemilist tundi, millest (150 tundi kontaktõpet ja 100 tundi iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades). Kursuse mahu seesugune jagunemine põhineb keelefirma varasemal töökogemusel.
5. Õppekava koostamise alus
Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud keeleoskusnõuded A2-tasemele.
6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Õppija ei valda eesti keelt üldse või valdab väga vähesel määral.
Sihtgruppi kuuluvad nii kohalikud elanikud kui ka uusimmigrandid, kes on saabunud Eestisse õppima või töötama. Keeleoskuse vastavust kontrollitakse enne kursuste algust koolitusfirmas suulise vestlusega.
7. Õppekeel
Õppetöö toimub eesti ja inglise või vene keeles.
8. Õppe eesmärk
Aidata mitte-eestlastel
 • omandada Euroopa keeleoskusnõuetele vastav A2-taseme keelepädevus, mis võimaldab neil paremini toime tulla eestikeelses keelekeskkonnas ning sujuvamalt integreeruda Eesti ühiskonda;
 • täiendada ametialaseks toimetulekuks vajalikku suulist ja kirjalikku keeleoskust.
Õppe käigus valmistatakse inimesed ette A2-taseme riikliku keeleeksami sooritamiseks.
9. Õpiväljundid
• Mõistab lühikest, selget, lihtsat juttu, mis seostub oluliste eluvaldkondadega.
• Suudab tabada telesaadete teemavahetust ja põhisisu, mis esitatakse piltide või muu
tugimaterjali taustal.
• Saab aru lühikestest, lihtsatest kirjalikest tekstidest.
• Oskab lihtsal viisil väljenduda igapäevateemadel ja oma huvivaldkonna teemadel ja suudab kaasa rääkida lihtsas igapäevasuhtluses.
• Oskab kirjutada lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad igapäevaelu ja väga lihtsaid isiklikke kirju.
• Oskab täita lihtsaid isikuandmeid nõudvaid formulare.
10. ÕPPE SISU
10.1. Läbitavad teemad
A.        Üldteemad
Isikututvustus
Nimi, vanus, rahvus, kodakondsus
Kontaktandmed
Perekonnaseis ja pereliikmed, sugulased ja sõbrad
Igapäevaelu, kodu ja kodukoht
Koduümbrus
Maja, ruumide paigutus
Mööbel, kodumasinad, majapidamistarbed
Kodutööd
Haridus
Haridustee
Täiendkoolitus
Keelte ja arvuti õppimise vajalikkus
Elukutse, amet ja töö
Elukutsed ja tegevused tööl
Töökoht
Tööülesanded
Töötingimused
Töövahendid
Palk
Töökollektiiv
Töökoha otsimine
Tööintervjuu, avalduse ja CV koostamine
Teenindus
Teenindusasutused (juuksur, ilusalong, fotograaf, kingsepp)
Avarii- ja remonditööd (meistri tellimine)
Kohvik, baar, restoran
Maksmine
Pank ja pangateenused (hoiused, maksed, laenud, internetipank)
Postkontor ja telefon (pakutavad teenused)
Kindlustus
Enesetunne, tervis ja heaolu
Kehaosad ja funktsioonid, hügieen
Haigused, õnnetusjuhtumid
Kiirabi, arsti kojukutsed
Ravimite võtmine
Apteek (info hankimine)
Polikliinikus (eriarstid, arsti vastuvõtule registreerimine, vastuvõtuajad)
Vaba aeg, hobid ja meelelahutus
Kino
Kontserdid
Näitused ja muuseumid
Sport
Sõbrad ja tuttavad (sünnipäevad, tähtpäevad ja pühad)
Hobid 
Ostud
Ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne)
Toiduained, tarbekaubad
Kauba valimine (riided, jalatsid, kingitused, parfümeeriatooted, majapidamismasinad, ajalehed, ajakirjad, raamatud jne)
Hind ja kvaliteet
Situatsioonid: ostja-müüja
Soodustused
Hind ja maksmise võimalused
Söök ja jook
Toiduained (liha-, kala-, piimatooted, juurviljad, köögiviljad jne)
Söögikohad ja väljas söömine
Vestlused teenindajatega (info küsimine, tellimused)
Hind ja kvaliteet
Maksmine
Toidu valmistamine, retseptid
Toitumisharjumused, tervislik toitumine
Ühiskond, suhted ühiskonnas
Teated ametiasutustes
Visiitkaart
Päästeteenistuse kutsumine
Iseloom, välimus, harjumused
Kohtumised inimestega (lühikesed sõnumid ja teated)
Suhted sõprade ja sugulastega
Keskkond, kohad, loodus, ilm
Ilmateade, ilm
Maakaart
Aastaajad
Eesti loodus ja kliima
Loomad, linnud, taimed
Transport
Liiklusvahendid, liikluseeskiri
Ühistransport, sõiduplaanid
Tee juhatamine, küsimine
Reisimine ja puhkus
Reisimisvõimalused
Info hankimine, viisad
Majutus, broneerimine
Reisiks valmistumine
Reisibürood ja pakutavad teenused
Vaatamisväärsused ja reisielamused
B.        Ametialase õppe teemad
Töö otsimine
Töökuulutused
Ametinõuded
Enda oskused
Tööintervjuul osalemine
Suhtlemine kolleegidega
Tutvumine
Elementaarne suhtlemine olme- ja
teenindussituatsioonides
Enesetutvustus ja oma töö kirjeldamine
Töögraafik
Infovahetus
Tööalased lühivestlused (otse ja telefoni teel)
Ametikirjad
Avaldus
CV
Tellimus
Lühisõnumid
Teated
Erialane sõnavara
Lihtsamate erialaste tekstide lugemine  ja kuulamine
10.2. Keelefunktsioonid
 • Kõneetikett (tervitamine, hüvastijätt, tänamine jpm)
 • Faktide edastamine ja otsimine
 • Hoiakute väljendamine ja väljauurimine
 • Veenmine
 • Sotsiaalne suhtlemine
Keelefunktsioonid omandatakse keele osaoskuste kaudu. Funktsioonid ei ole seotud konkreetse teemaga, samade funktsioonidega tegeldakse korduvalt eri teemade juures, mis tagab nende parema omandamise. Paljud funktsioonid korduvad ka eri tasemetel, nende väljendamine muutub taseme kasvades keerukamaks, sujuvamaks ja korrektsemaks.
10.3. Keelestruktuuride (sõnavara+grammatika) kasutamine
 
 • Üldmõistete väljendamine tasemekohaselt (objektid ja mõisted, tegevused ja protsessid, omadused ja seisundid, hulk ja määr, aeg ja ruum, suhted ja seosed)
 • Tegusõna olevikuvormid
 • Tegusõna lihtminevikuvormid
 • Tegusõna täisminevikuvormid
 • Tegusõna tingiva kõneviisi oleviku vormid
 • Tegusõna käskiva kõneviisi ainsuse ja mitmuse vormid
 • Käänded
 • Mitmuse väljendamine
 • Tagasõnad ja eessõnad
 • Omadussõna võrdlusastmed
 • Määrsõnad ja määrsõna võrdlusastmed
 • Arvsõnad
 • Asesõnad
 • Infinitiivid
 • Sagedasemad sõnaliited
 • Liitsõnad
 • Antonüümid
 • Sünonüümid
 • Liikumisverbid
 • Modaalverbid
 • Ühendverbide põhimõtte mõistmine (sh ära-verbid)
 • Sarnassõnad
 • Sõnaühendid
 • Tervikfraasid
 • Sõnajärg ja lihtlause
 • Lihtsamad sidendid ja liitlause
 • Õigekiri
 • Hääldus
 Keelestruktuurid omandatakse keele osaoskuste kaudu. Seletusi antakse vajaduse korral ja vastavalt õppijate vastuvõtuvõimele. Struktuurid ei ole seotud konkreetsete teemadega, vaid neid omandatakse selle järgi, kuidas nad tasemekohases loomulikus keeles esinevad. Samade struktuuridega tegeldakse korduvalt eri teemade juures, mis tagab nende parema omandamise. Paljud struktuurid korduvad ka eri tasemetel, osa struktuure lisandub taseme tõustes. Taseme tõustes muutub struktuuride kasutamine keerukamaks, sujuvamaks ja korrektsemaks, kuid see ei toimu lineaarselt. Raskusi valmistavate struktuuride harjutamiseks kasutatakse vajaduse korral ka kommunikatiivseid sõnavara-grammatikaharjutusi.
10.4. Õppetegevused osaoskuste kaupa
Kuulamine
 • Lühikesed ja lihtsad kõnekeelsed dialoogid (kaubandus- ja teenindusasutustes, kodus, tööl, sõpradega, trennis jmt)
 • Lühikesed ja lihtsad ametialased dialoogid
 • Eri keelefunktsioonide väljendamine (nõu küsimine, info andmine, tänamine, pahandamine, üllatumine jne)
 • Lühikesed ja lihtsad intervjuud
 • Lühikesed ja lihtsad kirjeldused, jutustused jmt
 • Lühikesed teated
 • Lühikesed juhised
 • Lühikatkendid lihtsatest telesaadetest
 • Lihtsad laulud
 Rääkimine
 • Erisugused dialoogid kodus, teenindus- ja kaubandusasutustes, sõpradega, trennis,  tööl jm
 • Eri keelefunktsioonide väljendamine
 • Kirjeldused
 • Jutustused
 • Juhised
Kirjutamine
 • Lihtsate ankeetide täitmine
 • Nimekirjad
 • Lühiteated
 • Sõnumite vahetamine
 • Lühikirjavahetused
 • Postkaardid
 • Kirjeldused
 • Avaldused
 • Seletuskirjad
 • Päeviku pidamine
Lugemine
 • Kuulutused
 • Lühiteated
 • Sildid
 • Lühijuhendid
 • Lühiuudised
 • Sõnumid
 • Lihtsamad kirjad
 • Lühikesed infotekstid
 • Lühikesed lihtsad meediatekstid
 • Subtiitrid
 • Laulusõnad
11. Õppemeetodid
Kursus toimub kommunikatiivse ja ülesandepõhise õppemeetodi järgi: aktiivse tegevuse kaudu omandatakse suhtluspädevused ning selleks vajalik sõnavara ja keelestruktuurid. Tundides kasutatakse kõiki osaoskusi tasakaalustatult arendavaid ülesandeid, tehakse rollimänge ja ülesandeid keelekeskkonnas, kasutatakse mängulisi elemente, mis vähendavad õpipinget ja tõhustavad õpiprotsessi. Arendatakse mõtlemisoskust ja õpioskusi. Õppematerjalidena kasutatakse võimalikult palju aktuaalseid autentseid materjale.
 
12. Iseseisev töö
Õppijad täidavad paralleelselt õppetundidega pidevalt iseseisvaid ülesandeid väljaspool klassiruumi. Iseseisev töö hõlmab suuliste ja kirjalike koduülesannete ettevalmistamist kogu kursuse jooksul, uudiste vaatamist ja lugemist. Õppetööd toetab-õppe keskkond ja interaktiivsed e-õppe materjalid. Samuti täidetakse internetipõhiseid keeleteste ja töötatakse keeleõppeprogrammiga “Keeleklikk”. Iseseisvaid töid arutatakse õppetundides ja õpetaja annab neile tagasisidet ning abistab õppijaid vajaduse korral.
 
13.  Õppekeskkond  
Asume Tallinnas, kesklinnas Narva mnt 7 (büroohoones Triumph Plaza). Asukoht on väga hästi ligipääsetav nii jalgsi, ühistranspordiga kui autoga saabujaile, parkimisvõimalused on hoone sisehoovis.
Õpperuumid, sisustus, seadmed: keeltekool rendib ruumid firmast NG Eesti AS majas Triumph
Plaza kesklinnas aadressil: Narva mnt 7,vajaduse korral on võimalus ruume juurde rentida. Kõik
õppeklassid on värskelt remonditud, hästi valgustatud ja hubased, igas ruumis on õppetoolid,
lauad, klassitahvel, audio- ja videoseadmed, arvuti, TV monitor, printer. Mööbel on kergelt ümber paigutatav vastavalt läbiviidavatele tunnitegevustele. Õpperuumid, õppetehnika  ja õppevahendid vastavad töötervishoiu- ja tööohutuseseaduses sätestatud nõuetele.
 
14. Õppematerjalid (eri õpetajad kasutavad eri materjale)
 
 1. Inga Mangus, Merge Simmul, TERE JÄLLE! Eesti keele õpik täiskasvanutele vene keele baasil A1–A2 (B1), Kirjastus Kirjatark OÜ
 2. Mare Kitsnik KIRJUTA MULLE. Õpik eesti keele A2-taseme kirjutamisoskuse arendamiseks. FIE Mare Kitsnik
 3. Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik „Keel Selgeks”. Õpik täiskasvanutele. Kirjastus Avita.
 4. Asta Õim. Eesti-vene vestmik. Эстонско-русский разговорник. 1999
 5. Grammatilised tabelid, harjutustikud
 6. Leelo Kingisepp, Piret Kärtner MÄNGIME JA KEEL SAAB SELGEKS, keeleõppemängude kogumik. Kirjastus Iduleht
 7. Aktuaalsed autentsed suulised ja kirjalikud tekstid keelekeskkonnast
 8. Õpetaja koostatud materjalid
E-õppe materjalid
 1. E-kursus Keeleklikk. Eesti keele e-kursus algajatele vene keele baasil (0-A2). https://www.keeleklikk.ee/ru/welcome
 2. Efant. http://www.efant.ee/std/?lang=et
 3. http://www.oneness.vu.lt/
 4. Eesti keel E-õppes. Sõnavara omandamine.  http://els.leveranse.com/
 5. Языковый аудиокурс.  http://www.goethe-verlag.com/book2/RU/
 6. Meediatekstid internetist (kuulamis-, lugemis- ja vaatamisinfo)
 7. Õppekomplekt Pille ja Lauri lood A2/B1. http://web.meis.ee/vaegkuuljad/tlehed_ja_eharjutused.html
 8. Helgi Org, Õie Vahar Kujundus ja illustratsioonid: Tõnis Kärema, Grammatika? Jah, rõõmuga! Eesti keele õpet toetav materjal http://www.meis.ee/raamatukogu?action=download2&book_id=236
 9. Eesti keel ja meel» Audiovisuaalne õppekursus eesti keele õppijatele. http://www.panglosskool.eu/
 10. http://kohanemisprogramm.tlu.ee/
 11. http://www.kutsekeel.ee/oppematerjalid/eesti-keel/
 12. Juhend iseseisvaks keeleõpeks  http://www.meis.ee/raamatukogu?book_id=293
 13. Eesti erialakeele õppematerjalid http://www.kutsekeel.ee/oppematerjalid/eesti-keel/
 14. A2/B1 kursustel,  Autentsetel vestlustel põhinevad keeleõppedialoogid koos harjutustega http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/autentsetel-vestlustel-pohinevad-keeleoppedialoogid-koos-harjutustega
 15. Peatükid Ametlikud telefonidialoogid koos harjutustega (12)
Igapäevased telefonivestlused koos harjutustega (12)
Ametlikud silmast silma vestlused koos harjutustega (10)
 1. Eesti keele tasemetestid TESTEST http://web.meis.ee/testest/repository.php?cmd=frameset&ref_id=1
 2. EESTI KEELE A2-TASEME EKSAM, käsiraamat  http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
15. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundides ja pidevalt sooritatud kodused/iseseisvad tööd. Omandatud teadmisi hinnatakse kirjaliku testi ja suulise  vestluse käigus. Lõputest sarnaneb riiklikule tasemeeksamile (kontrollitakse kõiki neljaosaoskust), seetõttu on hindamiskriteeriumid samad (100-st võimalikust punktist tuleb saada vähemalt 60%).
Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on:
 • läbinud kursuse ja täitnud eelpool nimetatud tingimused
 • tasunud kursuse eest
Tõend väljastatakse õppijale, kes on:
 • osalenud vähem kui 75% tundides
 • teadmiste kontrollis pole omandanud vajalikke teadmisi ja oskusi ega sooritanud nõutud ülesandeid.
16. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Kooli õpetajatel on vajalik kvalifikatsioon  kursuste läbiviimiseks. Kõik eesti keele õpetajad on läbi viinud eesti keele tasemeksamiks ettevalmistamise kursuseid.
17. Õppekava kinnitamise aeg
  15.06.2016

Akubens Koolituse eesti keele õpetajad:

Õpetaja
Haridus
Töökogemus — täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemus
Loara Ojakivi
Kõrgem, eriala: eesti keele õpetaja, eesti keel võõrkeelena.
HARIDUS: kõrgharidus, E. Vilde Tallinna Pedagoogiline instituut, pedagoogika ja algõpetus. Diplomi nr 009795, 20.06.1991.
TÄIENDUSKOOLITUS: mitmesugused täiendõpped   (täiendõpe eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodikast, erialaõppe valdkonna teemadel), sh atesteeritud kodakondsuse taotlejatele kursuste läbiviija.
TÖÖKOGEMUS:  Akubens Koolitus OÜ-s alates 2000, eesti keele kui teise keele õpetaja kooliõpilastele ja täiskasvanutele alg-, kesk- ja kõrgtaseme ning A2-B2 riigikeele eksami sooritamiseks; 
kõnekeele kursused; ettevalmistus EV põhiseaduse ja Kodakondsusseaduse tundmise eksamile.
Tiina Truus
Kõrgem, eriala: eesti ja vene keele õpetaja.
HARIDUS: kõrgharidus, Tartu Ülikool, filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja, diplomi nr Щ nr  397995, 02.07.1971.
TÄIENDUSKOOLITUS: mitmesugused täiendõpped (täiendõpe eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodikast).
TÖÖKOGEMUS:  Akubens Koolitus OÜ-s alates 2000, eesti keele kui teise keele õpetaja vene keele baasil täiskasvanutele;  kursused alg-, kesk- ja kõrgtaseme ning A1, A2, B1, B2, C1, riigikeeleeksami sooritamiseks.
Iraida  Übius

 

 

Kõrgem, eriala: eesti ja vene keele õpetaja.
HARIDUS: kõrgharidus, E. Vilde  Tallinna Pedagoogiline  intstituut, vene keele ja kirjanduse õpetaja.          
Tallinna Pedagoogikaülikool Täiendõppe diplom nr 136, 09.12.1996, vene põhikooli eesti keele õpetaja.
TÄIENDUSKOOLITUS: mitmesugused täiendõpped (täiendõpe eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodikast).    
TÖÖKOGEMUS:  Akubens Koolitus OÜ-s alates 2001, kuid suurem töömaht eesti keele kui teise keele kursustel alates 2012. Kursused vene keele baasil täiskasvanutele riigikeele õpetamiseks ja keeleeksami sooritamiseks tasemetel A2 ja  B1.
Merle Lutsoja
1977-1982  Leningradi Tekstiili- ja Kergetööstuse Instituut, kangakudumise insener-tehnoloog, ЗВ № 287413, 30.06.1982.
TÄIENDUSKOOLITUS: mitmesugused täiendõpped 400 õppetunni ulatuses.
Paralleelselt osakonna juhataja tööga riigiasutuses ja eesti keele õpetaja ametiga keeltekoolis omandas lisaks põhitöökoolitustele täiendavaid teadmisi iga-aastastel koolitustel:
Klienditeeninduse ja suhtlemise kursus (kokku 100 tundi) — Maksu- ja Tolliamet (MTA)
 Ametikirjavahetus, korrektne ametialane eesti keel (kokku 154 tundi) — OÜ Vastus
Inimeste käitumisstiilid, isiksuseanalüüs ja kliendipsühholoogia — Opti Personaliarendus
Praktiliste suhtlemisoskuste videotreening (erinevad firmad)
Eksamite läbiviimise korralduse metoodika (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus).
TÖÖKOGEMUS: Pikaajaline töökogemus riigiteenistujana, klienditeeninduse ja ärialase suhtlemise kursused mitte-eestlastele.
Akubens Koolitus OÜ töötaja alates 2001, kui hakkas õpetama täiskasvanutele eesti keelt kui teist keelt vene keele baasil;  kursused A2 kuni C1 riigikeeleeksami sooritamiseks.
Suur elukogemus ja kiiduväärt oskus teadmisi edasi anda.
Iseseisva keeleõppe metoodika rakendamine interneti baasil (avalik-õigusliku meedia materjalide kasutamine keeleõppeks ja ametialases töös, suhtlemine sotsiaalvõrgustikes ja jututubades, sõnastike jm õppematerjalide kasutamise võimalused jms). Koostanud: grammatikaharjutusi alg-, kesk- ja kõrgtasemele ning tasemetele A2 kuni C1 ( eesti keelt varem mitteõppinud isikute õpe ja eksamiõpe kuni vilunud keelekasutaja tasemeni).
Kirjalike ülesannete täitmise metoodika. Iseseisva keeleõppe metoodika õpetamine Interneti baasil (avalik-õigusliku meedia materjalide kasutamine keeleõppeks ja ametialases töös, suhtlemine sotsiaalvõrgustikes ja jututubades, sõnastike jm õppematerjalide võimalused jms.
 Karin Kark HARIDUS: E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline instituut, kultuurharidustöötaja.

TÄIENDUSKOOLITUS: mitmesugused täiendõpped 450 õppetunni ulatuses.
Kõrgharidusega eesti keele õpetaja. Ärialase riigikeele kursused  juhtidele, teenindajatele jt.
TÖÖKOGEMUS:  Akubens Koolitus OÜ-s alates 2015, eesti keele kui teise keele õpetaja vene keele baasil täiskasvanutele.
Ettevalmistavad kursused tasemeeksami tegemiseks A2 — C1.  Kogemus osalemisest paljudes integratsiooniprojektides, sealhulgas nn keelekohvikute ja keelteklubide juhendamisel.
 Tiina Tursman HARIDUS: Tallinna Pedagoogikaülikool,  pedagoogilise kõrgharidusega eesti keele õpetaja. Psühholoogia ja sotsiaaltöö maguster. 
TÖÖKOGEMUS:  Akubens Koolitus OÜ-s alates 2018, eesti keele kui teise keele õpetaja vene keele baasil täiskasvanutele.
 Õpetaja ja lektoritöö kogemus juba aastast 1982. Alates 2009 õpetanud vene keele baasil eesti keelt nii gruppidele kui ka individuaalselt.
Ettevalmistavad kursused tasemeeksami tegemiseks A2 — B2.  Töötanud eesti-soome-vene keele tõlgina  seminaridel.
 Jelena Arula HARIDUS: E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline instituut

1979 — TPedI  kehalise kasvatuse õpetaja.
 1988 — eesti keele õpetaja.
TÖÖKOGEMUS:  Akubens Koolitus OÜ-s alates 2002, eesti keele kui teise keele õpetaja vene keele baasil täiskasvanutele

Kogemus — üle 30 aastat tööd täiskasvanute ja õpilaste õpetamisel: ettevalmistus keeleeksamiteks A2-, B1-, B2 tasemel, kõnekeele kursused teenindussfääri klienditeenindajatele ja spetsialistidele.
Väljatöötatud algupärane metoodika valmistumisel keeleeksamiteks ja grammatika omandamiseks.
 Alma Laht
HARIDUS: kõrgharidus, Tartu Ülikool, filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja.
TÄIENDUSKOOLITUS: mitmesugused täiendõpped (täiendõpe eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodikast).
TÖÖKOGEMUS:  Akubens Koolitus OÜ-s alates 2018, eesti keele kui teise keele õpetaja vene keele baasil täiskasvanutele.

Ettevalmistavad kursused tasemeeksami tegemiseks A2-B2. 
Kogemus osalemisest paljudes integratsiooniprojektides, sealhulgas nn keelekohvikute ja keelteklubide juhendamisel.
Irina Mamadžanova
HARIDUS: kõrgharidus, Tartu Ülikool, filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja.
TÄIENDUSKOOLITUS: mitmesugused täiendõpped (täiendõpe eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodikast).
TÖÖKOGEMUS:  töötas Akubens Koolitus OÜ-s 2011-2012 ja töötab alates 2019. a eesti keele kui teise keele õpetaja vene keele baasil täiskasvanutele ja 8. ja. 9 klassi kooliõpilastele;  kursused A2 kuni B1 riigikeeleeksami sooritamiseks; kõnekeele kursused.
Edukalt töötas paljudes õppeprojektides umbes 20 aastat. Kasutab töös oma poolt koostatud õppematerjali.