Eesti keel. Õppekava B1.

Kinnitatud
Akubens koolitus OÜ juhataja käskkirjaga
№ 01/06-2016, 15.06.2016
OÜ Akubens Koolitus
 KOOLITUSKAVA  B1
______________________________________________________________________ 
1.      Täienduskoolitusasutuse nimetus
OÜ Akubens Koolitus
2. Õppekava nimetus
Eesti keele B1-taseme eksamiks valmistumise kursus koos ametialase keele õppega
3. Õppekavarühm
Võõrkeeled ja -kultuurid, eesti keel võõrkeelena
4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides)
260 akadeemilist tundi, millest (160 tundi kontaktõpet ja 100 tundi iseseisvat tööd, sh e-õppe keskkondades). Kursuse mahu seesugune jagunemine põhineb keelefirma varasemal töökogemusel.
5. Õppekava koostamise alus
Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud keeleoskusnõuded B1-tasemele.
 
6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kelle keeleoskus on A2-tasemel ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist B1-tasemel. Sihtgruppi kuuluvad nii kohalikud elanikud kui ka uusimmigrandid, kes on saabunud Eestisse õppima või töötama. Keeleoskuse vastavust kontrollitakse enne kursuste algust koolitusfirmas suulise vestlusega ja kirjaliku ülesande või testiga.
7. Õppekeel
Õppetöö toimub eesti ja inglise või vene keeles.
8. Õppe eesmärk
Aidata mitte-eestlastel
 • omandada Euroopa keeleoskusnõuetele vastav B1-taseme keelepädevus, mis võimaldab neil paremini toime tulla eestikeelses keelekeskkonnas ning sujuvamalt integreeruda Eesti ühiskonda;
 • täiendada ametialase eesti keele oskust B1-tasemel.
Õppe käigus valmistatakse inimesed ette B1-taseme riikliku keeleeksami sooritamiseks.
9. Õpiväljundid
• Suudab üldjoontes jälgida lühikest otsesõnalist juttu tuttaval teemal
ning mõistab olulisemat ka pikemast kirjakeelsest jutust, kui räägitakse tavapärasest aeglasemalt.
• Suudab lugeda lühemaid tekste erinevatel teemadel, on võimeline mõistma ka pikemate tekstide peamist mõtet, kui teema on talle oluline või tuttav.
• Tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades.
• Oskab rääkida endale tähtsatest asjadest ka natuke nõudlikumates olukordades.
• Oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid üldsõnalisi tekste, isiklikke kirju ja teateid ning anda edasi uudiseid.
10. ÕPPE SISU
10.1. Läbitavad teemad
A. Üldteemad
Isikututvustus
Enda ja teiste esitlemine
Päritolu, sugulased, lähedased, tuttavad, sõbrad
Rahvus, keeled, kodakondsus
Igapäevaelu, kodu ja kodukoht
Elukoht, ruumid, sisustus
Elukoha otsimine, ost, müük,
Majapidamine ja kodutööd
Pere-eelarve
Lemmikloomad
Päevaplaan, igapäevategevused
Haridus
Haridustee
Haridussüsteem ja õppimisvõimalused
Täiendkoolitus
Keelte ja arvutikasutuse õppimine
Elukutse, amet ja töö
Töökoht ja amet
Tööpäev ja tööülesanded
Töötingimused
Töövahendid
Töökollektiiv
Tööprobleemid ja nende lahendamine
Töökoha otsimine, töökuulutused
Tööintervjuu
CV, ankeedid, motivatsioonikiri
Teenindus
Teenused
Sildid, viidad, kuulutused
Avarii- ja remonditööd (meistri tellimine)
Pank ja pangateenused (hoiused, maksed, laenud, internetipank)
Postkontor ja telefon (pakutavad teenused)
Kindlustus
Maksmise võimalused
Kaubandus
Ostuvõimalused
Ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne)
Suhtlemine kaupluses
Toiduained ja tarbekaubad, kauba kirjeldamine
Hind ja maksmine
Soodustused,  liisimisvõimalused
Reklaam ja tarbimine
Tervis
Enesetunne
Terviseprobleemid
Haigused ja õnnetusjuhtumid
Raviteenused, suhtlemine
Ravimite ostmine ja kasutamine
Tervislik eluviis
Toitlustusasutused, menüü, vestlus teenindajaga
Toitumisharjumused, tervislik toitumine
Liiklemine
Tee küsimine ja juhatamine
Info transpordi-, reisi-,  ja veoteenuste kohta
Sõidupiletid
Reisimine ja puhkus
Reisimisvõimalused
Reisikuulutused jm info hankimise viisid, reisimarsruudi koostamine
Reisiprogramm
Viisad
Majutus
Reisibüroode teenused
Reisimuljete jagamine
 
Kultuur ja vaba aja veetmine
Meedia
Teatri külastamine
Filmide vaatamine
Sport, trennis käimine
Muusika kuulamine ja kontserdil käimine
Näituste külastamine
Kombed ja tavad
Tähtpäevad
Hobid
Keskkond
Loodus
Aastaajad ja kliima
Ilm, ilmateade
Inimeste tegevuse mõju keskkonnale
 
B.        Ametialase õppe teemad
Töö otsimine
Töökuulutused
CV ja sooviavaldus
Ametinõuded
Enda tugevused ja nõrkused
Tööintervjuul osalemine
Tööle asumine
Esimene tööpäev
Suhtlemine juhendajaga
Töölepingu sõlmimine
Töökoht
Töövahendid
Töökohustused
Kaupade ja teenuste pakkumine
Kauba või teenuse tutvustamine ja soovitamine
Vestlus kliendiga
Kliendi küsimustele vastamine
Kasutusjuhendid
Probleemid toote või teenusega
Garantii
Praakkaup
Tarbija õigused
Vestlus kliendiga
Probleemide lahendamine
Raske klient
Suhtlemine probleemse kliendiga
Kliendi probleemide lahendamine
Kliendi nõustamine
Suhtlemine kolleegidega
Igapäevased vestlused
Töökoosolek
Esinejate kuulamine
Küsimuste esitamine
Esinemine
Küsimustele vastamine
Tööalased tekstid
Dokumentide jm tekstide lugemine
Dokumentide täitmine
Tööalane kirjavahetus
Teated
Kuulutused
Meie asutus
Asutuse tutvustamine
Tee juhatamine asutusse ja asutuse sees
10.2. Keelefunktsioonid
 • Faktide edastamine ja otsimine
 • Hoiakute väljendamine ja väljauurimine
 • Veenmine
 • Sotsiaalne suhtlemine

Keelefunktsioonid omandatakse keele osaoskuste kaudu. Funktsioonid ei ole seotud konkreetse teemaga, samade funktsioonidega tegeldakse korduvalt eri teemade juures, mis tagab nende parema omandamise. Paljud funktsioonid korduvad ka eri tasemetel, nende väljendamine muutub taseme kasvades keerukamaks, sujuvamaks ja korrektsemaks.

10.3. Keelestruktuuride (sõnad+grammatika) kasutamine 
 • Üldmõistete väljendamine (objektid ja mõisted, tegevused ja protsessid, omadused ja seisundid, hulk ja määr, aeg ja ruum, suhted ja seosed)
 • Sõnade ülem- ja alammõisted
 • Sünonüümid ja antonüümid
 • Ühendverbid
 • Tuumverbid
 • Sarnassõnad
 • Sõnaühendid
 • Liikumisverbid
 • Modaalverbid
 • Produktiivsed liited
 • Olevik ja lihtminevik
 • Täisminevik
 • Käänete põhifunktsioonid
 • Ainsus ja mitmus
 • Sagedased taga- ja eessõnafraasid
 • Omadus- ja määrsõnad
 • Arvsõnad
 • Asesõnad
 • Umbisikuline tegumood
 • Õigekiri
 • Hääldus
Keelestruktuurid omandatakse keele osaoskuste kaudu. Seletusi antakse vajaduse korral ja vastavalt õppijate vastuvõtuvõimele. Struktuurid ei ole seotud konkreetsete teemadega, vaid neid omandatakse selle järgi, kuidas nad tasemekohases loomulikus keeles esinevad. Samade struktuuridega tegeldakse korduvalt eri teemade juures, mis tagab nende parema omandamise. Paljud struktuurid korduvad ka eri tasemetel, osa struktuure lisandub taseme tõustes. Taseme tõustes muutub struktuuride kasutamine keerukamaks, sujuvamaks ja korrektsemaks, kuid see ei toimu lineaarselt. Raskusi valmistavate struktuuride harjutamiseks kasutatakse vajaduse korral ka kommunikatiivseid sõnavara-grammatikaharjutusi.
10.4. Õppetegevused osaoskuste kaupa
Lugemine
 • Lühikesed ja lihtsamad artiklid
 • Lühikesed ja lihtsamad jutukesed
 • Teated
 • Kirjad
 • Kuulutused
 • Juhised
 • Laulusõnad
Kuulamine
 • Pikemad tavatempoga dialoogid mitmesugustes suhtlussituatsioonides (eri suhtlusfunktsioonide väljendamine)
 • Autentsed intervjuud
 • Igasugused avalikud teated
 • Uudised üldistel teemadel
 • Telesaated üldistel teemadel
 • Raadiosaated üldistel teemadel
 • Laulud
 • Juhised (lihtsamad kasutusjuhendid, tee juhatamine jmt)
 • Filmid
Rääkimine
 • Dialoogid eri suhtlussituatsioonides (teeninduses, kaubanduses, huvialadega seotud, tööalased, sõprade ja sugulastega jne)
 • Probleemide lahendamine
 • Kaaslastega arutamine, kokkulepete saavutamine
 • Juhtumite kirjeldamine
 • Juhiste andmine
 • Asjade, objektide, inimeste kirjeldamine
 • Kogetust jutustamine
 • Telefonikõnede pidamine
 • Põhiliste keelefunktsioonide väljendamine
 • Vestluse algatamine ja juhtimine
 • Keeleoskuslünkade ületamine
Kirjutamine
 • Isiklikud kirjad
 • Kirjavahetus
 • Päevik ja blogi
 • Sõnumid ja teated
 • Kuulutused ja avaldused
 • Ankeedid
 • Poolametlikud kirjad
 • Lühikonspektid
11. Õppemeetodid
Kursus toimub kommunikatiivse ja ülesandepõhise õppemeetodi järgi: aktiivse tegevuse kaudu omandatakse suhtluspädevused ning selleks vajalik sõnavara ja keelestruktuurid. Tundides kasutatakse kõiki osaoskusi tasakaalustatult arendavaid ülesandeid, tehakse rollimänge ja ülesandeid keelekeskkonnas, kasutatakse mängulisi elemente, mis vähendavad õpipinget ja tõhustavad õpiprotsessi. Arendatakse mõtlemisoskust ja õpioskusi. Õppematerjalidena kasutatakse võimalikult palju aktuaalseid autentseid materjale.
12. Iseseisev töö
Õppijad täidavad paralleelselt õppetundidega pidevalt iseseisvaid ülesandeid väljaspool klassiruumi. Iseseisev töö hõlmab suuliste ja kirjalike koduülesannete ettevalmistamist kogu kursuse jooksul, uudiste vaatamist, kuulamist ja lugemist. Õppetööd toetavad e-õppe keskkond ja interaktiivsed e-õppe materjalid. Samuti täidetakse internetipõhiseid keeleteste ja töötatakse internetipõhise  keeleõppeprogrammiga. Iseseisvaid töid arutatakse õppetundides ja õpetaja annab neile tagasisidet ning abistab õppijaid vajaduse korral.
13.  Õppekeskkond  
Asume Tallinnas, kesklinnas Narva mnt 7 (büroohoones Triumph Plaza). Asukoht on väga hästi ligipääsetav nii jalgsi, ühistranspordiga kui autoga saabujaile, parkimisvõimalused on hoone sisehoovis.
Õpperuumid, sisustus, seadmed: keeltekool rendib ruumid firmast NG Eesti AS majas Triumph Plaza kesklinnas aadressil: Narva mnt 7, III-625, vajaduse korral on võimalus ruume juurde rentida. Kõik õppeklassid on värskelt remonditud, hästi valgustatud ja hubased igas ruumis on õppetoolid, lauad, klassitahvel, audio- ja videoseadmed, arvuti, TV monitor, printer.
Mööbel on kergelt ümber paigutatav vastavalt läbiviidavatele tunnitegevustele. Õpperuumid, õppetehnika  ja õppevahendid vastavad töötervishoiu- ja tööohutuseseaduses sätestatud nõuetele
14. Õppematerjalid (erinevad õpetajad kasutavav erinevaid õppematerjale)
 1. Inga Mangus, Merge Simmul, TERE JÄLLE! Eesti keele õpik täiskasvanutele vene keele baasil A1–A2 (B1).Kirjastus Kirjatark OÜ
 2. Inga Mangus, Merge Simmul, TERE TAAS! EESTI KEELE ÕPIK A2-B1(B2)
 3. Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp 2002. NALJAGA POOLEKS. Kirjastus Iduleht ja FIE Kitsnik
 4. Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti, TEA
 5. Mall Pesti, Helve Ahi. L nagu lugemik, TEA
 6. Enna Muru «100 teksti», Avita 2001
 7. Sirje Rammo, Marika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik. KEEL SELGEKS. Eesti keele õpik täiskasvanutele, Eesti keele grammatika, Lisad, Avita 2012
 8. Asta Õim, Eesti-vene vestmik. Эстонско-русский разговорник. 1999
 9. Mare Kitsnik. EESTI KEELE ÕPIK B1, B2 (esimene osa), FIE Mare Kitsnik
 10. Leelo Kingisepp, Piret Kärtner MÄNGIME JA KEEL SAAB SELGEKS, keeleõppemängude kogumik. Kirjastus Iduleht
 11. Aino Siirak. Eesti keele grammatika tabelites, Pangloss
 12. Grammatilised tabelid, harjutustikud
 13. Kursust läbiviiva õpetaja koostatud materjalid
E-õpe materjalid
 1. Efant. http://www.efant.ee/std/?lang=et
 2. http://www.oneness.vu.lt/
 3. http://www.goethe-verlag.com/book2/RU/
 4. Õppekomplekt Pille ja Lauri lood A2/B1. http://web.meis.ee/vaegkuuljad/tlehed_ja_eharjutused.html
 5. Helgi Org, Õie Vahar Kujundus ja illustratsioonid: Tõnis Kärema, Grammatika? Jah, rõõmuga! Eesti keele õpet toetav materjal http://www.meis.ee/raamatukogu?action=download2&book_id=236
 6. Eesti keel ja meel» Audiovisuaalne õppekursus eesti keele õppijatele. http://www.panglosskool.eu/
 7. http://kohanemisprogramm.tlu.ee/
 8. http://www.kutsekeel.ee/oppematerjalid/eesti-keel/
 9. Juhend iseseisvaks keeleõpeks  http://www.meis.ee/raamatukogu?book_id=293
 10. Eesti erialakeele õppematerjalid http://www.kutsekeel.ee/oppematerjalid/eesti-keel/
 11. Teemad ja ülesanded B1-tasemele  http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-uelesanded-b1-tasemele
 12. Eesti keele ja kultuuri kursused, www.ut.ee/keeleweb2/ A2>B1 kursustel,  Autentsetel vestlustel põhinevad keeleõppedialoogid koos harjutustega http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/autentsetel-vestlustel-pohinevad-keeleoppedialoogid-koos-harjutustega
 1. Peatükid Ametlikud telefonidialoogid koos harjutustega (12)Igapäevased telefonivestlused koos harjutustega (12)Ametlikud silmast silma vestlused koos harjutustega (10)
 1. Eesti keele tasemetestid TESTEST http://web.meis.ee/testest/repository.php?cmd=frameset&ref_id=1
 2. EESTI KEELE B1-TASEME EKSAM, käsiraamat http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
15. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundidest ja pidevalt sooritatud kodused /iseseistvad ülesanded ning lõputesti sooritamine.
Omandatud teadmisi hinnatakse kirjaliku testi ja suulise  vestluse käigus.
Lõputest sarnaneb riiklikule tasemeeksamile (kontrollitakse kõiki nelja osaoskust), seetõttu on hindamiskriteeriumid samad (100-st võimalikust punktist tuleb saada vähemalt 60%).
Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on:
 1. läbinud kursuse ja täitnud eelpool nimetatud tingimused
 2. tasunud kursuse eest
Tõend väljastatakse õppijale, kes on:
 1. osalenud vähem kui 75% tundides
 2. teadmiste kontrollis pole omandanud vajalikke teadmisi ja oskusi ega sooritanud nõutud ülesandeid.
16. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Kooli õpetajatel on vajalik kvalifikatsioon  kursuste läbiviimiseks. Kõik eesti keele õpetajad on läbi viinud eesti keele tasemeksamiks ettevalmistamise kursuseid.
17. Õppekava kinnitamise aeg
15.06.2016
Akubens Koolituse eesti keele õpetajad:
Õpetaja
Haridus
Töökogemus — täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemus
Loara Ojakivi
Kõrgem, eriala: eesti keele õpetaja, eesti keel võõrkeelena.
HARIDUS: kõrgharidus, E. Vilde Tallinna Pedagoogiline instituut, pedagoogika ja algõpetus. Diplomi nr 009795, 20.06.1991.
TÄIENDUSKOOLITUS: mitmesugused täiendõpped   (täiendõpe eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodikast, erialaõppe valdkonna teemadel), sh atesteeritud kodakondsuse taotlejatele kursuste läbiviija.
TÖÖKOGEMUS:  Akubens Koolitus OÜ-s alates 2000, eesti keele kui teise keele õpetaja kooliõpilastele ja täiskasvanutele alg-, kesk- ja kõrgtaseme ning A2-B2 riigikeele eksami sooritamiseks;
kõnekeele kursused; ettevalmistus EV põhiseaduse ja Kodakondsusseaduse tundmise eksamile.
Tiina Truus
Kõrgem, eriala: vene keele õpetaja, eesti keel võõrkeelena.
HARIDUS: kõrgharidus, Tartu Ülikool, filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja, diplomi nr Щ nr  397995, 02.07.1971.
TÄIENDUSKOOLITUS: mitmesugused täiendõpped (täiendõpe eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodikast).
TÖÖKOGEMUS:  Akubens Koolitus OÜ-s alates 2000, eesti keele kui teise keele õpetaja vene keele baasil täiskasvanutele;  kursused alg-, kesk- ja kõrgtaseme ning A1, A2, B1, B2, C1, riigikeeleeksami sooritamiseks.
Iraida  Übius
 
 
Kõrgem, eriala: eesti ja vene keele õpetaja.
HARIDUS: kõrgharidus, E. Vilde  Tallinna Pedagoogiline  intstituut, vene keele ja kirjanduse õpetaja.
Tallinna Pedagoogikaülikool Täiendõppe diplom nr 136, 09.12.1996, vene põhikooli eesti keele õpetaja.
TÄIENDUSKOOLITUS: mitmesugused täiendõpped (täiendõpe eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodikast).
TÖÖKOGEMUS:  Akubens Koolitus OÜ-s alates 2001, kuid suurem töömaht eesti keele kui teise keele kursustel alates 2012. Kursused vene keele baasil täiskasvanutele riigikeele õpetamiseks ja keeleeksami sooritamiseks tasemetel A2 ja  B1.
Merle Lutsoja
1977-1982  Leningradi Tekstiili- ja Kergetööstuse Instituut, kangakudumise insener-tehnoloog, ЗВ № 287413, 30.06.1982.
TÄIENDUSKOOLITUS: mitmesugused täiendõpped 400 õppetunni ulatuses.
Paralleelselt osakonna juhataja tööga riigiasutuses ja eesti keele õpetaja ametiga keeltekoolis omandas lisaks põhitöökoolitustele täiendavaid teadmisi iga-aastastel koolitustel:
Klienditeeninduse ja suhtlemise kursus (kokku 100 tundi) — Maksu- ja Tolliamet (MTA)
Ametikirjavahetus, korrektne ametialane eesti keel (kokku 154 tundi) — OÜ Vastus
Inimeste käitumisstiilid, isiksuseanalüüs ja kliendipsühholoogia — Opti Personaliarendus OÜ
Praktiliste suhtlemisoskuste videotreening (erinevad firmad)
Eksamite läbiviimise korralduse metoodika (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus).
TÖÖKOGEMUS: Pikaajaline töökogemus riigiteenistujana, klienditeeninduse ja ärialase suhtlemise kursused mitte-eestlastele.
Akubens Koolitus OÜ töötaja alates 2001, kui hakkas õpetama täiskasvanutele eesti keelt kui teist keelt vene keele baasil;  kursused A2 kuni C1 riigikeeleeksami sooritamiseks.
Suur elukogemus ja kiiduväärt oskus teadmisi edasi anda.
Iseseisva keeleõppe metoodika rakendamine interneti baasil (avalik-õigusliku meedia materjalide kasutamine keeleõppeks ja ametialases töös, suhtlemine sotsiaalvõrgustikes ja jututubades, sõnastike jm õppematerjalide kasutamise võimalused jms). Koostanud: grammatikaharjutusi alg-, kesk- ja kõrgtasemele ning tasemetele A2 kuni C1 ( eesti keelt varem mitteõppinud isikute õpe ja eksamiõpe kuni vilunud keelekasutaja tasemeni).
Kirjalike ülesannete täitmise metoodika. Iseseisva keeleõppe metoodika õpetamine Interneti baasil (avalik-õigusliku meedia materjalide kasutamine keeleõppeks ja ametialases töös, suhtlemine sotsiaalvõrgustikes ja jututubades, sõnastike jm õppematerjalide võimalused jms.
 Karin Kark
HARIDUS: E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline instituut, kultuurharidustöötaja.
TÄIENDUSKOOLITUS: mitmesugused täiendõpped 450 õppetunni ulatuses.
Kõrgharidusega eesti keele õpetaja. Ärialase riigikeele kursused  juhtidele, teenindajatele jt.
TÖÖKOGEMUS:  Akubens Koolitus OÜ-s alates 2015, eesti keele kui teise keele õpetaja vene keele baasil täiskasvanutele.
Ettevalmistavad kursused tasemeeksami tegemiseks A2 — C1.  Kogemus osalemisest paljudes integratsiooniprojektides, sealhulgas nn keelekohvikute ja keelteklubide juhendamisel.
 Tiina Tursman
HARIDUS: Tallinna Pedagoogikaülikool,  pedagoogilise kõrgharidusega eesti keele õpetaja. Psühholoogia ja sotsiaaltöö maguster.
TÖÖKOGEMUS:  Akubens Koolitus OÜ-s alates 2018, eesti keele kui teise keele õpetaja vene keele baasil täiskasvanutele.
Õpetaja ja lektoritöö kogemus juba aastast 1982. Alates 2009 õpetanud vene keele baasil eesti keelt nii gruppidele kui ka individuaalselt.
Ettevalmistavad kursused tasemeeksami tegemiseks A2 — B2.  Töötanud eesti-soome-vene keele tõlgina  seminaridel.
 Jelena Arula
HARIDUS: E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline instituut
1979 — TPedI  kehalise kasvatuse õpetaja.
1988 — eesti keele õpetaja.
TÖÖKOGEMUS:  Akubens Koolitus OÜ-s alates 2002, eesti keele kui teise keele õpetaja vene keele baasil täiskasvanutele
Kogemus — üle 30 aastat tööd täiskasvanute ja õpilaste õpetamisel: ettevalmistus keeleeksamiteks A2-, B1-, B2 tasemel, kõnekeele kursused teenindussfääri klienditeenindajatele ja spetsialistidele.
Väljatöötatud algupärane metoodika valmistumisel keeleeksamiteks ja grammatika omandamiseks.
 Alma Laht
HARIDUS: kõrgharidus, Tartu Ülikool, filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja.
TÄIENDUSKOOLITUS: mitmesugused täiendõpped (täiendõpe eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodikast).
TÖÖKOGEMUS:  Akubens Koolitus OÜ-s alates 2018, eesti keele kui teise keele õpetaja vene keele baasil täiskasvanutele.
Ettevalmistavad kursused tasemeeksami tegemiseks A2-B2.
Kogemus osalemisest paljudes integratsiooniprojektides, sealhulgas nn keelekohvikute ja keelteklubide juhendamisel.
Irina Mamadžanova
HARIDUS: kõrgharidus, Tartu Ülikool, filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja.
TÄIENDUSKOOLITUS: mitmesugused täiendõpped (täiendõpe eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodikast).
TÖÖKOGEMUS:  töötas Akubens Koolitus OÜ-s 2011-2012 ja töötab alates 2019. a eesti keele kui teise keele õpetaja vene keele baasil täiskasvanutele ja 8. ja. 9 klassi kooliõpilastele;  kursused A2 kuni B1 riigikeeleeksami sooritamiseks; kõnekeele kursused.
Edukalt töötas paljudes õppeprojektides umbes 20 aastat. Kasutab töös oma poolt koostatud õppematerjali.