Nõuded eesti keele oskusele

Nõuded on kirjeldatud keeleseaduses.
Erialade lõikes kirjeldavad kohustuslikku keeleoskust kutsestandardid.
HARNO: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/
«Eesti keele tasemeeksamitega testitakse eesti keele kui riigikeele oskust. Tasemeeksamid on mõeldud neile, kes soovivad taotleda Eesti Vabariigi kodakondsust ja/või kelle ametikohal on nõutav eesti keele oskuse taseme tõendamine.
Ametialast keeleoskust mõõdetakse ja riiklikke eksameid korraldatakse Eestis neljal tasemel: eesti keele A2-tase, B1-tase, B2-tase ja C1-tase. Keeleoskuse nõude määramisel lähtutakse avaliku teenistuja liigist, ametikoha põhigrupist, ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuetest, kutsestandardites esitatud keeleoskusnõuetest ja töö iseloomust.
Isikute kohustusliku keeleoskustaseme määramisel on aluseks Euroopa keeleõppe raamdokument  kirjeldatud keeleoskustasemed.»
Viited:
Eesti keele tasemeeksamite ülesehitus ja läbiviimise kord [RT I, 13.09.2012, 1 — jõust. 16.09.2012] Vastu võetud 13.06.2011 nr 24.
Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded [RT I, 23.04.2013, 9 — jõust. 26.04.2013]. Vastu võetud 20.06.2011 nr 84. Määrus kehtestatakse keeleseaduse § 23 lõike 4 alusel.
Täiskasvanute koolituse seadus
Täienduskoolituse standard
*
Kutsekoda Kutsestandardid
Näidised:
KUTSESTANDARD Müügikorraldaja, tase 5  (sh p  2.7 Keeleoskus)
KUTSESTANDARD Massöör, tase 5  (sh p 2.4 Massööri kutset läbiv kompetents)
KUTSESTANDARD Juuksur, tase 5  (sh p 2.9 Juuksuri kutset läbiv kompetents, punkt 7)
KUTSESTANDARD Kelner, tase 4. Kutset läbivad kompetentsid B.2.9 oskab eesti keelt tasemel B1
KUTSESTANDARD Baarmen, tase 4. Kutset läbivad kompetentsid B.2.7 oskab eesti keelt tasemel B1.
KUTSESTANDARD Müüja-klienditeenindaja, tase 4. Kutset läbivad kompetentsid B.2.6 oskab eesti keelt tasemel B1.
Seadus Kutseharidusstandard
 Määrus kehtestatakse «Kutseõppeasutuse seaduse» § 101 alusel.
 2. peatükk  KUTSEÕPPE EESMÄRK JA ÜLESANDED,
 § 2. Kutseõppe eesmärk ja ülesanded
 7) on võimeline suhtlema tööalaselt eesti keeles ja kutsestandardi nõuetest tulenevalt vähemalt ühes võõrkeeles;