PAKUME TÖÖD

PAKUME TÖÖD ÕPETAJATELE!

Akubens Koolitus OÜ on keeltekoolina töötanud rohkem kui 20 aastat. Töötame valdavalt vene, kuid ka ka eesti, inglise ja muu võõrkeele baasil.
Õpetame nii lapsi kui ka täiskasvanuid, samuti töötuid. 0/A2-, B1-, B2- ja C1-tasemed.
Kavas on korraldada kursusi puudega inimestele, kes on tööotsingul. Selleks vajame spetsialisti!
Vastavad kursused sisaldavad üldist keeleõpet, erialakeelt, ametialast täiendõpet kutsestandardi alusel.
Keeleõppe koolitused:
 • eesti keel võõrkeelena (kõnekeel, ametikeel, erialakeel, tasemeeksamid A1, A2, B1, B2, C1)
 • võõrkeeled (inglise, saksa, vene, hispaania, soome, rootsi,  norra, itaalia, hiina, türgi, araabia keel  (kõnekeel, ametikeel, erialakeel)
Ärivaldkonna koolitused:
 • ärivaldkonna koolitaja  (ettevõtja alused, sekretar-juhiabi, personalitöötaja, raamatupidaja)
 • kaubandus (professionaalne  teenindaja, müügiagent, müügitöötaja)
 • tervishoid ja sotsiaalteenused  (lapsehoidja, sotsiaaltöötaja, hooldustöötaja, koduhooldaja)
 • IT valdkond: kodulehe koostamine
Kursused:
 • Individuaalõpe
 • Rühmatöö 3-4 või 6-10 inimest
 • lisavõimalusena „e-õpe“
Töö koormus: osaline tööaeg koormusega 4 – 12 tundi nädalas
Nõuded kandidaadile:
 • magistrikraad või vastav kvalifikatsioon
 • vähemalt 2-aastane töökogemus
 • vene keele oskus, B1
Kandideerimiseks esitada:
 • Lühike motivatsioonikiri „Õpilased on minu tööga rahul, sest…“
 • CV
 • Haridusteed kinnitavate dokumentide koopiad
Kontakt:
Lilia Semjonova, juhataja
info@akubens.ee     tel:  51 96 8621
Akubens Koolitus OÜ   www.akubens.ee

***************************************************************************************************

РАБОТА  ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ!
Akubens Koolitus OÜ—школа языков, работаем более 20 лет. Преподавание в основном на базе русского языка, также на базе эстонского и других языков.
Обучаем взрослых и детей. Программы на уровни 0-А2, В1, В2, С1.
Планируется организовать курсы для людей с ограниченными возможностями, которые находятся в поисках работы. Нам нужны специалисты!
Преподавание — курсы языков (взрослым и школьникам),  язык по специальностям,  обучение новой профессии и навыкам в соответствии с профессиональным стандартом.
 
Обучение языкам:
 • Эстонский как иностранный  (разговорный язык, требуемый для исполнения должностных обязанностей, по специальности)
 • Иностранные языки  (английский, немецкий, русский, испанский, финский, шведский, норвежский, итальянский, китайский, турецкий, арабский).
Обучение специальностям:
 • Основы предпринимательства, секретарь-помощник руководителя, работа с персоналом, бухгалтер
 • Коммерция (профессиональное обслуживание клиентов, агент по продажам, менеджер по продажам)
 • Здравоохранение и социальные услуги (няня, социальный работник)
 • ИТ-сектор: создание интернет-страниц для ведения бизнеса

Вид  обучения:

 • Индивидуально
 • Групповое, 3-6 или 7-10 человек
 • Дополнительно к курсу „e-õpe“, уроки по Skype
Рабочая нагрузка:   4-12 часов в неделю
Требования к кандидату:
 • степень магистра или эквивалентная квалификация
 • опыт работы от 2-х лет
 • владение русским разговорным языком
Документы для рассмотрния:
 • Короткое мотивационное письмо  „Ученики мною довольны, так как …“ с предложением о сотрудничестве.
 • CV
 • Копии документов об образовании
Контакт:
Lilia Semjonova, juhataja
info@akubens.ee
tel:   51 96 8621
Akubens Koolitus OÜ
www.akubens.ee