Nõuded eesti keele oskusele

Nõuded on kirjeldatud keeleseaduses.
Erialade lõikes kirjeldavad kohustuslikku keeleoskust kutsestandardid.
Viited:
Eesti keele tasemeeksamite ülesehitus ja läbiviimise kord [RT I, 13.09.2012, 1 - jõust. 16.09.2012] Vastu võetud 13.06.2011 nr 24.
Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded [RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]. Vastu võetud 20.06.2011 nr 84. Määrus kehtestatakse keeleseaduse § 23 lõike 4 alusel.
Täiskasvanute koolituse seadus
Täienduskoolituse standard
.
Kutsekoda Kutsestandardid
KUTSESTANDARD Müügikorraldaja, tase 5 (sh p  2.7 Keeleoskus)
KUTSESTANDARD Massöör, tase 5 (sh p 2.4 Massööri kutset läbiv kompetents)
KUTSESTANDARD Juuksur, tase 5 (sh p 2.9 Juuksuri kutset läbiv kompetents, punkt 7)
KUTSESTANDARD Kelner, tase 4. Kutset läbivad kompetentsid B.2.9 oskab eesti keelt tasemel B1
KUTSESTANDARD Baarmen, tase 4. Kutset läbivad kompetentsid B.2.7 oskab eesti keelt tasemel B1.
KUTSESTANDARD Müüja-klienditeenindaja, tase 4. Kutset läbivad kompetentsid B.2.6 oskab eesti keelt tasemel B1.
Seadus Kutseharidusstandard
 Määrus kehtestatakse «Kutseõppeasutuse seaduse» § 101 alusel.
 2. peatükk  KUTSEÕPPE EESMÄRK JA ÜLESANDED,
 § 2. Kutseõppe eesmärk ja ülesanded
 7) on võimeline suhtlema tööalaselt eesti keeles ja kutsestandardi nõuetest tulenevalt vähemalt ühes võõrkeeles;